Jak złożyć roczne sprawozdanie o udzielonych w 2020 r. zamówieniach publicznych?

 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, które następnie przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Urząd Zamówień Publicznych przygotował i udostępnił na stronie https://sr.uzp.gov.pl elektroniczny, interaktywny formularz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Przygotowanie i przekazanie sprawozdania możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Należy przy tym pamiętać, że aby wypełnić formularz, trzeba posiadać login i hasło do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Więcej informacji na temat rocznych sprawozdań jest dostępna na stronie Urzędu https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/analizy-systemowe/roczne-sprawozdania-o-udzielonych-zamowieniach-art.-98-pzp