Plan postępowań o udzielenie zamówień od 1 stycznia 2021 r. w pytaniach i odpowiedziach

 

Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy zamawiający będą mieli obowiązek sporządzania i aktualizowania planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

Co zawiera plan postępowań?

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowości, przejrzystości i aktualności informacji zawartych w planie. Nie mniej jednak minimalny zakres informacji powinien obejmować:

1) przedmiot zamówienia;
2) rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) przewidywany tryb albo procedurę udzielenia zamówienia;
4) orientacyjną wartości zamówienia;
5) przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Kto ma obowiązek sporządzić plan?

Plan sporządzają jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ponadto plan sporządzają związki jednostek sektora finansów publicznych oraz związku innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Czy inni zamawiający również mogą sporządzić plan?

Tak. Mogą oni również zamieścić go w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na swojej stronie internetowej.

Kiedy plan musi zostać sporządzony?

Sporządzenie planu następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ.

Czy zamawiający musi aktualizować plan postępowań?

Tak. Zamawiający zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień. Aktualizację planu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Gdzie zamieszcza się plan postępowań?

Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Czy zamawiający może odstąpić od zamieszczenia planu w Biuletynie i na swojej stronie?

Tak. Informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień nie zamieszcza się, jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona informacji niejawnych.