Przedmiotowe środki dowodowe w nowym prawie zamówień publicznych

 

W dniu 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

Na mocy nowych przepisów do systemu zamówień publicznych wprowadzono pojęcie "przedmiotowych środków dowodowych". Zamawiający uzyskują tym samym kolejny instrument mogący im pomóc w weryfikacji jakości zamówień.

Zgodnie z art. 7 pkt 20 przywołanej ustawy należy przez nie rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Szczegółowe regulacje dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zamieszczono w innych przepisach ustawy, a w szczególności w art. 104-107. Realizacja postanowień tych przepisów może polegać na żądaniu przez zamawiającego dołączenia etykiety (art. 104), certyfikatu (art. 105) lub innego przedmiotowego środka dowodowego (art. 106).

Przez pojęcie etykiety należy rozumieć każdy dokument, w tym zaświadczenie lub poświadczenie, który potwierdza, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają wymagania konieczne do uzyskania etykiety. Z kolei certyfikat musi być wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, a więc jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). Natomiast inne przedmiotowe środki dowodowe mają na celu potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą. Natomiast jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, przy czym ta reguła nie obowiązuje, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może także żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.