Rynek zamówień publicznych w 2019 r.

 

Rada Ministrów w dniu 4 sierpnia 2020 r. przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.

W roku objętym sprawozdaniem udzielono 141 023 zamówień, a ich wartość wyniosła 198,9 mld zł, co stanowiło ok. 8,75% produktu krajowego brutto (PKB) w 2019 r. Z kolei wartość rynku zamówień publicznych w 2019 r. wyniosła ok. 289,8 mld zł.

Najpopularniejszym trybem udzielania zamówień był przetarg nieograniczony (88,97%), natomiast tryb z wolnej ręki zastosowano w 8,65% postępowań. Roboty budowlane stanowiły 36%, dostawy 31%, a usługi 33% wartości udzielonych zamówień.

Liczba odwołań wniesionych w 2019 r. była na poziomie 2 694. Średni czas rozpatrywania odwołania to 14 dni.
Tylko 47% odwołań w 2019 r. było rozstrzyganych merytorycznie. Pozostałe 53% wnoszonych odwołań jest kończonych w formalny sposób (zwrot, umorzenie, odrzucenie odwołania).