Standard emisji spalin jako pozacenowe kryterium oceny ofert

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Z kolei zgodnie z ust. 2 „Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; 4) aspekty innowacyjne; 5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji”.

Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki mają dodatkowo zawężone pole swobody wyboru kryteriów, albowiem kryterium ceny/kosztu mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3 u.P.z.p.

Z powyższego wynika, że zamawiający, którzy mają status jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, a także inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą posługiwać się kryterium ceny lub kosztu o wadze nieprzekraczającej 60%. Pozostałe - minimalne - 40% powinno obejmować pozacenowe (pozakosztowe) kryterium (kryteria) oceny ofert, chyba że mają zastosowanie przesłanki, o których mowa w art. 91 ust. 2a u.P.z.p.

W przepadku zamówień, których przedmiot związany jest z usługą transportu (ludzi/towarów/odpadów itp.) tzw. kryterium jakościowe może obejmować „standard emisji spalin”. W tym celu można posłużyć się europejskim standardem emisji spalin, który obejmuje normy EURO od 1 do 6d.

Przykładowa konstrukcja kryteriów może obejmować następujące zapisy:

  • Oferta, która obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia pojazdami spełniającymi minimum normę emisji spalin EURO 5 otrzyma X pkt.
  • Oferta, która obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia pojazdami spełniającymi minimum normę emisji spalin EURO 6 otrzyma Y pkt.
  • Oferta, która obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia pojazdami spełniającymi normę emisji spalin niższą niż EURO 5 otrzyma 0 pkt.

Należy przy tym pamiętać, że konstrukcja kryteriów musi wypełniać dyspozycję art. 91 ust 2d u.P.z.p., zgodnie z którą „Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców”.

Zamawiający opracowując kryterium oceny ofert musi zapewnić sobie możliwość sprawdzenia informacji przedstawianych przez wykonawców, chociażby poprzez obowiązek wykazania przez wykonawcę pojazdów, którymi będzie wykonywać usługę (numer VIN, numer rejestracyjny czy nazwa pojazdu).