Tarcza antykryzysowa 4.0 opublikowana

 

W dniu 23 czerwca 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw tzw. Tarczę antykryzysowa 4.0.

Tekst ustawy dostępny jest tutaj.

 

„Tarcza” obejmuje także rozwiązania dotyczące zamówień publicznych, w szczególności w zakresie:

1. obowiązku dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne – w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy;

2. zakazu potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;

3. braku obowiązku żądania wniesienia przez wykonawców wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. „progi unijne”;

4. obowiązku zamawiającego do dokonywania płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek - w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy;

5. zmniejszenia granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – poprzez ustalenie jako zasady zabezpieczenia na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy a jedynie wyjątkowo utrzymanie dotychczasowego poziomu 10%;

6. możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia - jeżeli zamawiający przewidzi taką możliwość w SIWZ;

7. wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej (bez potrzeby zamieszczania w siedzibie zamawiającego);

8. niestosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż „progi unijne”, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.