Stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie zamówień bagatelnych

 

W dniu 1 stycznia 2021 r. w życie wchodzi nowa ustawa prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 nowej ustawy:

"Do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej <<zamówieniami bagatelnymi>>, udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1-3 oraz art. 272".

Z powyższego wynika, że w przedziale wartościowym między 50 000 złotych, a 129999,99 złotych pojawia się nowy model udzielania zamówień, które w ustawie określane są mianem "zamówień bagatelnych".

Do udzielania zamówień bagatelnych, zamawiający jest zobowiązany stosować następujące przepisy ustawy:

-art. 82, który dotyczy składania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,

-art. 267 ust. 1, ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1-3 oraz art. 272, które obejmują regulacje związane z zamieszczeniem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, jego zmianą oraz zakresem informacji w nim zawartych.

Należy zaznaczyć, że powyższe przepisy nie są jedynymi, jakie zamawiający powinien wziąć pod uwagę przy podejmowaniu czynności zmierzających do udzielania zamówienia bagatelnego. Na plan pierwszy wysuwają się regulacje związane z ustaleniem wartości zamówienia. Ponadto może dojść do zastosowania przepisów ustawy dotyczących zamówień o charakterze mieszanym.