Zawiadomienia rzeczników dyscypliny finansów publicznych przez Prezesa UZP

 

Prezes UZP w 2019 r. zawiadamiał o stwierdzonym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych 60 razy.

Zawiadomienia dotyczyły naruszeń polegających na:

  • niezachowaniu należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia (13 zawiadomień),
  • niezasadnym stosowaniu trybu z wolnej ręki (12 zawiadomień),
  • opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję (9 zawiadomień),
  • nieprawidłowym badaniu spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (7 zawiadomień),
  • zaniechaniu lub bezpodstawnym odrzuceniu oferty (6 zawiadomień),
  • niezłożeniu oświadczenia w formie pisemnej o braku lub istnieniu okoliczności skutkujących wyłączeniem z postępowania (4 zawiadomienia),
  • nieuprawnionym aneksowaniu umowy (3 zawiadomienie),
  • bezpodstawnym unieważnieniu postępowania (2 zawiadomienia),
  • nieprawidłowym określeniu kryteriów oceny ofert (1 zawiadomienie),
  • określeniu warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1 zawiadomienie).

 

Źródło: Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.